2019 Ontmoeting Dorota en wójt Jan Skrzekut

Wat heeft het voor zin als iemand zegt te geloven, maar hij handelt er niet naar?   Zou dat geloof hem soms kunnen redden?

Als iemand nauwelijks kleren heeft en elke dag eten tekortkomt en een van u zegt dan: ‘Het ga je goed! Kleed je warm en eet smakelijk!’ zonder de ander te voorzien van de eerste levensbehoeften – wat heeft dat voor zin?  Jacobus 2


Vrienden, stel dat iemand zegt dat hij gelooft, maar hij doet niet wat God van hem vraagt.

Dan is zijn geloof zinloos, want hij zal niet gered worden. Stel dat een gelovige geen kleren heeft, en te weinig eten heeft. En stel dat jullie dan tegen hem zeggen: “Het beste ermee! Trek maar warme kleren aan, en ga maar lekker eten!” Als je dat zegt zonder hem echt te helpen, zijn je woorden zinloos. Je moet zo iemand natuurlijk ook geven wat hij nodig heeft. (Jacobus 2. Bijbel in gewone taal)


Welkom op de website van

stichting "Hulp aan Limanowa" zuid Polen


d9230fe117c9dca9fbf0984c68e8af92
IMG_20190917_131012
gezin 572 1
DSC03906
IMG_20190920_105205Contact adres:


Stichting Hulp Aan Limanowa

p/a Alteveerstraat 233

7906 CH Hoogeveen

Tel :  06 40 228 783

j.kruizinga54@upcmail.nlHet rekeningnummer is

NL60RABO0379061201

t.n.v. Stichting Hulp aan Limanowa te Hoogeveen

(ANBI geregistreerd)Wilt u contact met onze P.R. man.

Mail dan naar goosleijssenaar@planet.nl

Of bel  06 54 141 052

ANBI geregistreerd

Dus uw giften zijn aftrekbaar voor de belasting

Od 16 do 23 września w gminie Limanowa przebywała dziesięcioosobowa grupa przedstawicieli Fundacji „Stichting Hulp aan Limanowa” z Holandii, która od wielu lat współpracuje z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Limanowej. Jak co roku również tym razem Holendrzy – Bert i Trudy Kleinleugenmors, Goos i Joke Leijssenaar, Henk i Marry Kruizinga,                     Anne i Riekie van Dijk, Rien i Ietsje Westerveen dostarczyli pomoc materialną dla rodzin z terenugminy Limanowa. Podczas pobytu na terenie gminy, Holendrzy osobiście odwiedzają polskie rodziny, którym niosą pomoc. Z przedstawicielami fundacji spotkał się również wójt Jan Skrzekut, który w imieniu mieszkańców gminy podziękował za pomoc i wsparcie.  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Limanowej od wielu lat współpracuje z Fundacją „Stichting Hulp aan Limanowa” z Holandii, w ramach Programu „Rodziny Adopcyjne”.                                                       Współpraca w ramach programu, polega na tym, że rodziny z Holandii, obejmują pomocą najbardziej potrzebujące rodziny z terenu gminy Limanowa. Przedstawiciele fundacji co najmniej dwa razy w roku osobiście przywożą pomoc materialną rodzinom objętym programem. Odwiedzają polskie rodziny w miejscu ich zamieszkania. 

Poprzez bezpośredni kontakt nawiązują się przyjaźnie, następuje wymiana doświadczeń, edukacja kulturowa. Dzieci z rodzin polskich mogą dowiedzieć się jak funkcjonują rodziny w innym kraju, poprzez bezpośredni kontakt z rodzinami holenderskim, w czym pomagają kierownik i pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Limanowej. Bardzo istotne jest też to, że rodziny polskie i holenderskie, dzięki możliwościom współczesnej techniki utrzymują ze sobą kontakt właściwe przez cały rok. Nie ogranicza się on tylko do spotkań osobistych czy też korespondencji listownej, jak miało to miejsce w przeszłości.

Holendrzy działają na zasadzie wolontariatu. Mimo swoich obowiązków rodzinnych i zawodowych, organizują pomoc: pakują paczki, podejmują szereg działań, aby zorganizować środki finansowe, potrzebne na transport pomocy. Pokonują samochodami w jedną stronę odległość 1300 km, aby dostarczyć polskim rodzinom potrzebną pomoc. Przedstawicieli fundacji do działania motywuje chęć niesienia pomocy i dzielenia się dobrem z innymi ludźmi. 

- Dzięki współpracy, Holendrzy mają możliwość poznania terenu gminy Limanowa. Piękna natura, życzliwość mieszkańców Gminy sprawia, że wiele holenderskich rodzin decyduje się na spędzanie wakacji, na terenie naszej gminy – mówi kierownik GOPS w Limanowej, Dorota Musiał. - Za wieloletnią współpracę, za każdą pomoc dostarczoną najbardziej potrzebującym mieszkańcom naszej gminy serdecznie dziękujemy - dodaje

Een groep van tien vertegenwoordigers van de Stichting "Hulp aan Limanowa" uit Nederland van 16 tot 23 september in de gemeente Limanowa werkte jarenlang samen met het Gemeentelijk Welzijnscentrum in Limanowa. Zoals elk jaar boden ook de Nederlanders - Bert en Trudy Kleinleugenmors, Goos en Joke Leijssenaar, Henk en Marry Kruizinga, Anne en Riekie van Dijk, Rien en Ietsje Westerveen materiële hulp aan gezinnen uit de gemeente Limanowa. Tijdens hun verblijf in de gemeente bezoeken de Nederlanders persoonlijk Poolse gezinnen die zij helpen. De vertegenwoordigers van de stichting werden ook ontmoet door gemeentehoofd Jan Skrzekut, die namens de gemeentebewoners bedankte voor hulp en steun.
Het Gemeentelijk Welzijnscentrum in Limanowa werkt al vele jaren samen met de Stichting "Hulp aan Limanowa" in het kader van het programma "Adoptiefamilies".
De samenwerking in het kader van het programma is gebaseerd op het feit dat gezinnen uit Nederland de meest behoeftige gezinnen uit de gemeente Limanowa helpen. De vertegenwoordigers van de stichting brengen minstens twee keer per jaar persoonlijk materiële hulp aan gezinnen die onder het programma vallen. Ze bezoeken Poolse gezinnen in hun woonplaats.
Vriendschappen worden gemaakt door direct contact, ervaringen worden uitgewisseld en culturele educatie. Kinderen uit Poolse gezinnen kunnen leren hoe gezinnen in een ander land functioneren door direct contact met Nederlandse gezinnen, waarbij het hoofd en de medewerkers van het Gemeentelijk Sociaal Welzijnscentrum in Limanowa helpen. Het is ook erg belangrijk dat Poolse en Nederlandse gezinnen, dankzij de mogelijkheden van moderne technologie, het hele jaar door goed contact met elkaar onderhouden. Het is niet beperkt tot persoonlijke vergaderingen of correspondentie, zoals in het verleden het geval was.
Nederlanders werken op vrijwillige basis. Ondanks hun gezins- en professionele verantwoordelijkheden, organiseren ze hulp: ze pakken pakketten in, ondernemen een aantal acties om de financiële middelen te organiseren die nodig zijn om hulp te transporteren. Ze rijden auto's in een richting op een afstand van 1300 km om Poolse gezinnen de hulp te bieden die ze nodig hebben. De vertegenwoordigers van de stichting worden gemotiveerd door de bereidheid om te helpen en het goede met andere mensen te delen.
- Dankzij de samenwerking hebben de Nederlanders de mogelijkheid om het gebied van de gemeente Limanowa te verkennen. De prachtige natuur en vriendelijkheid van de inwoners van de gemeente betekent dat veel Nederlandse gezinnen besluiten om hun vakantie door te brengen in onze gemeente - zegt GOPS-manager in Limanowa, Dorota Musiał. - Bedankt voor de vele jaren van samenwerking, voor alle hulp aan de meest behoeftige inwoners van onze gemeente - voegt hij eraan toe